Vad är Österns Blixt? Hemligheterna i Matteus 24:27 avslöjas

Av Mingbian

På senare år har Österns Blixt öppet vittnat om att Herren Jesus har återvänt som den inkarnerade Allsmäktige Gud i de sista dagarna. Allsmäktige Gud har uttryckt miljoner ord och utför domens verk som börjar med Guds hus. Österns Blixts framträdande har skakat hela den religiösa världen och många som längtat efter att Gud ska framträda har hört Allsmäktige Guds yttranden och insett att de är Guds röst. De har blivit övertygade om att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt, och en efter en har de kommit inför Allsmäktige Gud. Österns Blixts framträdande har inneburit uppfyllelsen av denna vers i Bibeln: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara (Matt 24:27). ”Blixten” är sanningen, Guds ord; att den ”kommer från öster” betyder att sanningen har kommit från Kina, och att den ”skiner ända till väster” betyder att den har nått västerlandet; ”Människosonens ankomst” syftar på att den inkarnerade Guden framträder och verkar i öst – i Kina – och slutligen utvidgar sin verksamhet till väst. Nu har dessa ord gått i uppfyllelse. Men eftersom många bröder och systrar tror på KKP:s lögner och pastorernas och de äldstes fördömanden av Allsmäktige Guds Kyrka, vågar de inte undersöka Allsmäktige Guds arbete i de sista dagarna. De undrar varför Kinas regering och kyrkornas pastorer och äldstebröder fördömer Österns Blixt om den är den sanna vägen och Guds framträdande och verk. Är Österns Blixt verkligen den återkomne Herren Jesu framträdande och verk? Vi ska fokusera på detta ämne i följande gemenskap.

Den sanna vägen har lidit förföljelse sedan forntiden

Herren Jesus sa en gång: ”Det här är en ond generation” (Luk 11:29). ”Och detta är domen, att ljuset har kommit in i världen och att människorna älskade mörkret i stället för ljuset, eftersom deras gärningar var onda. För alla som gör det som är ont hatar ljuset och kommer inte heller till ljuset, av fruktan för att de ska förebrås för sina gärningar” (Joh 3:19–20). Med en kirurgs precision blottar Herren Jesus den här världens ondska och mörker och visar att hela mänskligheten lever under Satans styre och är oförmögen att tolerera Guds existens. I nådens tidsålder blev Herren Jesus personligen kött och kom för att verka på jorden i syfte att återlösa mänskligheten, och han spikades fast på korset av de judiska religiösa ledarna i hemligt samförstånd med de romerska myndigheterna. Det står klart att människorna hade blivit så fördärvade och onda att de öppet förnekade och satte sig upp mot Gud. Nu har Allsmäktige Gud kommit i de sista dagarna och har uttryckt alla de sanningar som gör det möjligt för människan att uppnå fullständig frälsning, men han har också lidit ursinnigt fördömande och motstånd från den religiösa världens och den kinesiska regeringens sida och förkastats av detta släkte. Detta är en exakt uppfyllelse av Herren Jesu ord: ”Ty liksom blixten, som flammar till från en del under himlen och lyser till den andra, så ska också Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte (Luk 17:24–25). Den kinesiska regimen är en ateistisk regim, själva dess väsen står i opposition mot Gud, och därför är det inte underligt att den fördömer Allsmäktige Guds Kyrka. Men pastorerna och de äldste i dagens religiösa värld väntar alla på Herrens återkomst, så varför söker eller undersöker de då inte Allsmäktige Guds framträdande och verk utan istället frenetiskt motsätter sig honom och fördömer honom? Det här är värt att fundera noga på. Faktum är att det finns många pastorer och äldste som har sett myndigheten och makten i Allsmäktige Guds ord och verk. Men när de ser hur Allsmäktige Guds ord får så många människor, som har längtat efter att Gud ska framträda, att inse att han verkligen är Herren Jesus som återvänt och en efter en kommer inför Allsmäktige Gud, då blir dessa pastorer och äldste från den religiösa världen rädda att alla troende ska följa Allsmäktige Gud, för i så fall kommer ingen längre att följa eller se upp till dem. För att upprätthålla sina egna positioner och sin försörjning låtsas de ”vakta den sanna vägen och skydda hjorden” medan de godtyckligt fördömer Allsmäktige Guds framträdande och verk och hindrar troende som vill undersöka den sanna vägen. Det faktum att båda Guds inkarnationers framträdande och verk har fördömts av den religiösa världen, visar att den har blivit så mörk och ond att den till och med sätter sig upp mot Gud. Därför är det ofrånkomligt att Satans makter fördömer och förföljer Gud när han kommer till denna onda värld för att utföra sitt verk.

Vilken inställning ska vi då ha när vi undersöker den sanna vägen och ställs inför den religiösa världens ledares fördömanden och motstånd? Om vi tänker på Petrus, Johannes och de andra lärjungarna på den tiden, så trodde de inte blint på de religiösa ledarnas lögner då dessa fördömde Herren Jesus, utan tvärtom sökte de ödmjukt lyssna till Herrens röst. När de förstod att Herren Jesu ord var sanningen, att den var Guds röst, kunde de släppa taget om sina uppfattningar och följa Herren för att slutligen ta emot Herrens frälsning. Det är precis som Herren Jesus sa: ”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och det ska öppnas för er” (Matt 7:7). Om vi vill veta huruvida Österns Blixt är den sanna vägen så bör vi blicka in i Allsmäktige Guds verk och läsa de ord som Allsmäktige Gud har uttryckt. Det är enda sättet att komma fram till sanningen. Om vi tror blint på vad pastorerna och de äldste säger, kommer vi sannolikt att gå i samma spår som de vanliga judiska människorna på Jesu tid, följa med fariséerna, motstå och avvisa Herren Jesus, missa chansen att undersöka den sanna vägen och aldrig någonsin kunna välkomna Herrens återkomst.

Hur kan vi vara säkra på att Österns Blixt är den sanna vägen?

Hur kan vi då vara säkra på att Österns Blixt är den sanna vägen? Låt oss läsa Allsmäktige Guds ord. Allsmäktige Gud säger: ”Vilken är den mest grundläggande principen när man söker den sanna vägen? Du måste se till om det är den Helige Andes verk eller inte, om dessa ord är ett uttryck för sanning eller inte, vem man vittnar för och vad det kan ge dig. Att skilja mellan den sanna vägen och den felaktiga vägen kräver flera aspekter av grundläggande kunskap, av vilka den mest grundläggande är att avgöra om det är den Helige Andes verk eller inte. För substansen i människans tro på Gud är tron på Guds Ande, och till och med hennes tro på den inkarnerade Guden beror på att detta kött är förkroppsligandet av Guds Ande, vilket innebär att en sådan tro fortfarande är tron på Anden. Det finns skillnader mellan Anden och köttet, men eftersom detta kött kommer från Anden, och är Ordet som blivit kött, är vad människan tror på fortfarande Guds inneboende väsen. Och när du särskiljer om det här är den sanna vägen eller inte måste du framför allt titta på om det är den Helige Andes verk eller inte, och efter det måste du titta på om det finns sanning på den här vägen eller inte. Denna sanning är den normala mänsklighetens sinnelag i livet, det vill säga det som krävdes av människan när Gud skapade henne i början, nämligen hela den normala mänskligheten (inklusive människans förstånd, insikt, vishet och grundläggande kunskap om att vara människa). Det betyder att det du behöver titta på är om denna väg kan föra in människan i ett liv av normal mänsklighet eller inte, om sanningen som man talar om krävs enligt den normala mänsklighetens verklighet, om denna sanning är praktisk och sann eller inte samt om detta är mest lägligt eller inte. Om det finns sanning, då kan den föra människan in i normala och verkliga erfarenheter; människan blir dessutom ännu mer normal, människans mänskliga förnuft blir ständigt mer komplett, människans liv i köttet och det andliga livet blir ständigt mer välordnat, och människans känslor blir ständigt mer normala. Det här är den andra principen. Det finns en annan princip, vilken är om människan har eller inte har en ökande kunskap om Gud, om att uppleva sådant verk och sådan sanning kan eller inte kan väcka till liv en kärlek till Gud inom henne och föra henne allt närmare Gud. I detta kan man mäta om det är den sanna vägen eller inte” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Endast de som känner Gud och hans verk kan tillfredsställa Gud).

Guds ord säger mycket klart att de finns tre avgörande frågor att ställa när man ska skilja mellan den sanna vägen och den falska vägen. För det första: Innehåller vägen den helige Andes verk? Gud är Ande och även om Gud är verksam i köttet är hans väsen hans Andes väsen, och därför måste Guds verk gå hand i hand med den helige Andes verk. För det andra: Har vägen sanningen? Vi vet alla att endast Guds ord är sanningen; sanningen kan bli vårt hela liv, den princip som styr vårt beteende, vårt uppträdande och vår tillbedjan av Gud, och den kan låta oss återvinna en riktig mänsklighet. För det tredje: Kan vägen göra det möjligt för folk att få en ständigt växande kunskap om Gud? Guds verk utförs av Gud själv, allt han uppenbarar är vad han har och är, och varje gång Gud framträder och verkar för att frälsa människan talar han om för henne vad han vill och begär, så ju mer vi läser Guds ord och ju mer vi upplever hans verk, desto starkare blir vår tro på Gud och desto mer växer vår kunskap om honom.

När Herren Jesus till exempel kom för att utföra sitt verk skänkte han människan nåd i överflöd, han botade sjuka och drev ut onda andar och han gav mänskligheten omvändelsens väg. Han lärde människan att bekänna sina synder och ångra sig, att älska sin nästa som sig själv, att bära sitt kors, att vara tålmodig och tolerant, att förlåta andra människor sjuttio gånger sju gånger, att älska Gud med hela sitt hjärta och allt sitt förstånd, och så vidare. Denna Herren Jesu undervisning var ord som ingen människa hade kunnat yttra. Innan Herren Jesus kom och uttryckte sanningen visste de som levde under lagen bara hur de skulle leva; de hade viste inget om sanningarna om hur de skulle älska och förlåta andra. Men genom att följa Herren och omsätta hans undervisning i praktiken insåg de att Herren Jesu ord var sanningen och att det kunde visa den tidens människor praktiserandets väg. Genom Herren Jesu verksamhet kom människorna även att förstå att Guds sinnelag är överfullt av barmhärtighet och godhet, och de blev villiga att vända sig till Herren. Trots det faktum att Herren Jesu verk på den tiden ständigt möttes av fördömanden, trots och förföljelse från översteprästernas, de skriftlärdas och fariséernas sida blev det fler och fler som följde Herren Jesus. Till slut kom dessa religiösa ledare överens med de romerska myndigheterna om att korsfästa Herren Jesus i tron att de på det viset skulle utrota Herren Jesu verk. Men de som verkligen trodde på Gud förstod av hans verksamhet och ord att det kom från Gud, så därför följde de honom med hjärtan som flödade över av tro och spred Herrens evangelium oavsett hur de romerska myndigheterna och den tidens religiösa värld förföljde dem. Herren Jesu evangelium har nu nått de mest fjärran delarna av universum och alla världens hörn, och ingen kraft kan stoppa det. Vi kan se av frukten av Herren Jesu ord och verksamhet att hans verk kom från Gud och att det är den sanna vägen.

På samma sätt kan vi, om vi vill avgöra huruvida Allsmäktige Guds verk är den sanna vägen eller inte, se om sanningen kommer till uttryck i Allsmäktige Guds verk, om det har den helige Andes verk och om det ger människor mer kunskap om Gud. Allsmäktige Gud har kommit i de sista dagarna och med Herren Jesu återlösningsverk som grundval har han uttryckt alla de sanningar som gör det möjligt för människan att uppnå rening och fullständig frälsning; han utför det steg i verket som innebär att han dömer och renar människan, och han räddar oss från ett liv av lidande i kretsgången av synder och syndabekännelser. Allsmäktige Gud säger: ”Guds verk i den nuvarande inkarnationen syftar naturligtvis till att uttrycka hans sinnelag i första hand genom tuktan och dom. På denna grundval förser han människan med mer sanning och visar henne ytterligare sätt att omsätta denna i praktiken. På så sätt uppnår han sin målsättning att erövra människan och rädda henne från hennes eget fördärvade sinnelag. Detta är vad som ligger bakom Guds verk i rikets tidsålder” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Förord). Genom detta verk av dom och tuktan kommer hon att lära känna sitt eget smutsiga och fördärvade väsen till fullo, och hon kommer att kunna ändra sig fullständigt och bli ren. Endast på detta sätt kan människan bli värdig att återvända inför Guds tron. Allt det arbete som utförs i dag sker för att människan ska kunna renas och förvandlas; genom ordets dom och tuktan såväl som genom förädling kan människan göra sig av med allt fördärvligt och bli renad. Det vore mer träffande att säga att detta stadium i verket är reningens verk än att det är frälsningens stadium” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Inkarnationens hemlighet (4)). Guds ord berättar sådana sanningar som hemligheten med Guds sextusenåriga förvaltningsplan, hemligheten med Guds inkarnationer, mänsklighetens framtida slutliga öde och destination, vad det innebär att bli uppryckt, hur man skiljer den sanne Kristus från falska kristusgestalter, sanningen om hur människan fördärvats av Satan, hur man gör sig fri från syndens bojor och hur man fruktar Gud och skyr ondskan. Alla dessa sanningar har uttryckts av Gud utifrån våra behov, och de är sanningar som är högre än sanningarna i nådens tidsålder. Inte nog med att de förkunnar hemligheterna med hans förvaltningsverk, utan de blottar också våra sataniska sinnelag som överlägsenhet, elakhet, själviskhet, svekfullhet och djävulskhet. När vi utsätts för Guds ords dom och tuktan inser vi hur Gud avskyr människans fördärv, vi förnimmer Guds rättfärdiga och heliga sinnelag som inte tolererar några överträdelser, och i vårt inre väcks ett gudfruktigt hjärta. Nu vågar vi inte längre synda utan vidare och sätta oss upp mot Gud, vi blir villiga att försaka vårt kött och omsätta sanningen i praktiken, och vi börjar successivt leva ut ett visst mått av mänsklighet. Vi börjar också inse på allvar att utan Guds dom och tuktan hade vi aldrig kunnat bli medvetna om våra sataniska sinnelag som ligger djupt rotade inom oss; vi hade bara kunnat vara som de inom religionen, evigt fast i kretsgången av synder och syndabekännelser. Även om vi hade trott på Gud ända till slutet skulle vi inte ha kunnat uppnå fullständig frälsning från Gud. När vi upplever Guds dömande verk i de sista dagarna inser vi att Guds sinnelag inte bara är barmhärtigt och kärleksfullt, utan i än högre grad är rättfärdigt och majestätiskt och inte tolererar några överträdelser. Oavsett om Guds sinnelag är barmhärtigt och kärleksfullt eller rättfärdigt och majestätiskt rymmer det alltid Guds stora frälsning för människan.

Om det är Guds verk eller den sanna vägen innehåller det dessutom den helige Andes verk och upprätthålls av den helige Ande, och ingen fientlig kraft kan hindra Guds verk. Sedan Allsmäktige Gud framträdde och började verka i Kina år 1991 har den kinesiska regimen och den religiösa världen aldrig upphört att motarbeta och förfölja Allsmäktige Guds Kyrka. Men evangeliet om Guds rike har inte hindrats på något sätt av dessa fientliga krafter, och under den korta tidsrymden av dryga tjugo år har det spridit sig över hela Fastlandskina och till många andra länder runtom i världen. Boken med Allsmäktige Guds ord, ”Ordet framträder i köttet”, har länge funnits tillgänglig på internet och har översatts till mer än tjugo språk. Den förkunnas öppet och omvittnas för hela mänskligheten Filmer, dansföreställningar, sketcher och humoristiska dialoger som alla vittnar om Guds verk i de sista dagarna, liksom personliga vittnesbörd från bröder och systrar som har genomgått Guds ords dom och tuktan och upplevt hur deras fördärvade sinnelag blivit renade och förvandlade, har publicerats på nätet. Många sant troende som längtar efter att Gud ska framträda har hört Guds röst och sett dessa vittnesbörd – ljus har kommit in i deras liv. De har blivit övertygade om att de ord som uttrycks av Allsmäktige Gud är den helige Andes yttranden till församlingarna och att Allsmäktige Gud är Herren Jesu återkomst, att Österns Blixt är den sanna vägen. En efter en har de kommit under Allsmäktige Guds namn. AGK-kyrkor har grundats i många länder världen över och detta uppfyller till punkt och pricka denna profetia som Herren Jesus uttalade: ”Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara (Matt 24:27).

Bröder och systrar, av frukten av Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna kan vi vara förvissade om att Österns Blixt har den helige Andes verk och uttrycker sanningen, och genom att erfara Guds verk kommer vår kunskap om Gud att fortsätta växa. Österns Blixt är den sanna vägen, den återkomne Herren Jesu framträdande och verk. Huruvida vi kommer att kunna följa Lammets fotsteg och bli välsignade av Gud beror på våra personliga val. Allsmäktige Gud säger: ”Guds verk är likt mäktigt böljande vågor. Ingen kan hindra honom och ingen kan stoppa hans steg. Bara de som lyssnar uppmärksamt på hans ord, och som söker och törstar efter honom, kan följa i hans fotspår och ta emot hans löfte. De som inte gör det skall utsättas för överväldigande katastrof och välförtjänt bestraffning” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 2: Gud styr över hela mänsklighetens öde). ”Ni får inte blint fördöma de ord som uttalas av Gud på grund av framträdandet av några falska Kristusfigurer i de sista dagarna, och ni får inte bli sådana som hädar den Helige Ande för att ni fruktar bedrägeri. Skulle inte det vara mycket beklagligt? Om du efter omfattande granskning fortfarande tror att dessa ord inte är sanningen, inte är vägen, inte är uttryckta av Gud, ska du slutligen bli straffad och utan välsignelser. Om du inte kan acceptera en sådan sanning som framförs så enkelt och så tydligt, är du då inte olämplig för Guds frälsning? Är du inte någon som inte är lycklig nog att komma tillbaka inför Guds tron? Fundera över det! Var inte obetänksam och impulsiv och behandla inte tron på Gud som en lek. Tänk för ditt slutmåls skull, för dina framtidsutsikters skull, för ditt livs skull och ta dig själv på allvar. Kan du acceptera dessa ord?” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. När du skådar Jesu andliga kropp har Gud förnyat himmel och jord).

Föregående: Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Nästa: Vedermödan är över oss: Vad är Guds vilja?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger