När du skådar Jesu andliga kropp har Gud förnyat himmel och jord

Vill du se Jesus? Vill du leva med Jesus? Vill du höra de ord som Jesus talar? Hur kommer du i sådant fall att välkomna Jesu återkomst? Är du helt förberedd? På vilket sätt kommer du att välkomna Jesu återkomst? Jag tror att varje broder och syster som följer Jesus skulle vilja ge Jesus ett fint välkomnande. Men har ni tänkt på följande: Kommer du verkligen att känna igen Jesus när han återvänder? Kommer ni verkligen att begripa allt som han säger? Kommer ni verkligen oförbehållsamt acceptera hela det verk som han uträttar? Alla som har läst Bibeln känner till Jesu återkomst och alla som har läst Bibeln väntar spänt på hans ankomst. Ni är alla fixerade vid att den stunden ska komma och er uppriktighet är lovvärd, er tro är sannerligen avundsvärd, men inser ni att ni har begått ett allvarligt misstag? På vilket sätt kommer Jesus att återvända? Ni tror att Jesus kommer att återvända på ett vitt moln, men jag frågar er: Vad syftar det vita molnet på? När så många följeslagare till Jesus väntar på hans återkomst, till vilket folk ska han då stiga ner? Om ni är de första bland vilka Jesus stiger ner, kommer inte andra att se det som verkligen orättvist? Jag vet att ni är mycket uppriktiga och lojala mot Jesus, men har ni någonsin mött Jesus? Känner ni hans sinnelag? Har ni någonsin levt med honom? Hur mycket förstår ni egentligen av honom? En del kommer att mena att de orden försätter dem i en besvärlig situation. De kommer att säga: ”Jag har läst Bibeln från pärm till pärm så många gånger. Hur skulle inte jag kunna förstå Jesus? Bry dig inte om Jesu sinnelag – jag vet till och med färgen på de kläder som han tyckte om att ha på sig. Tror du inte för lite om mig när du säger att jag inte förstår honom?” Jag föreslår att du inte diskuterar de frågorna; det är bättre att lugna ner sig och dela gemenskap kring följande frågor: För det första, vet du vad som är verklighet och vad som är teori? För det andra, vet du vad som är föreställning och vad som är sanning? För det tredje, vet du vad som är inbillat och vad som är verkligt?

Vissa människor förnekar det faktum att de inte förstår Jesus. Och ändå säger jag att ni inte förstår honom alls och inte begriper ett enda av Jesu ord. Det beror på att ni alla följer honom på grund av Bibelns berättelser, på grund av det som har sagts av andra. Ni har aldrig sett Jesus, än mindre levt med honom och har inte ens hållit honom sällskap en kortare tid. Och därför, är er förståelse av Jesus något annat än bara teori? Saknar den inte verklighet? En del har kanske sett Jesu porträtt och somliga har själva besökt Jesu hem. Måhända har vissa rört vid Jesu kläder. Men din förståelse av honom är fortfarande teoretisk och inte praktisk, även om du själv har smakat på den mat som Jesus åt. Hur som helst har du aldrig träffat Jesus och aldrig hållit honom sällskap i köttslig form och därför ska din förståelse av Jesus alltid vara tom teori som saknar verklighet. Kanske är mina ord av föga intresse för dig, men jag frågar dig följande: Även om du har läst många verk av din favoritförfattare, kan du förstå honom helt utan att någonsin ha tillbringat tid med honom? Vet du hurdan hans personlighet är? Vet du vilken typ av liv han lever? Vet du något om hans känslomässiga tillstånd? Du kan inte fullt ut ens förstå en man som du beundrar, så hur skulle du då över huvud taget kunna förstå Jesus Kristus? Allt du förstår av Jesus är fyllt av inbillning och föreställning och innehåller ingen sanning eller verklighet. Det stinker och är fullt av kött. Hur kan en sådan förståelse göra dig kvalificerad att välkomna Jesu återkomst? Jesus kommer inte att ta emot dem som är fulla av fantasier och köttets föreställningar. Hur är de som inte förstår Jesus redo att vara de som tror på honom?

Vill ni veta roten till att fariséerna motsatte sig Jesus? Vill ni veta fariséernas väsen? De var fulla av fantasier om Messias. Dessutom trodde de bara att Messias skulle komma men de sökte ändå inte livets sanning. Och därför väntar de än idag på Messias, för de har ingen kunskap om livets väg och vet inte vad sanningens väg är. Hur skulle ni säga att sådana dåraktiga, envisa och okunniga människor kan vinna Guds välsignelse? Hur skulle de kunna se Messias? De motsatte sig Jesus för att de inte kände riktningen för den Helige Andes verk, för att de inte kände sanningens väg som Jesus talade om och dessutom för att de inte förstod Messias. Och eftersom de aldrig hade sett Messias och aldrig hade varit i Messias sällskap gjorde de misstaget att fåfängt klamra sig fast vid namnet Messias samtidigt som de motsatte sig Messias väsen med alla tillgängliga medel. Dessa fariséer var till sitt väsen envisa och arroganta och hörsammade inte sanningen. Principen för deras tro på Gud är: Oavsett hur djup din förkunnelse är, oavsett hur hög din auktoritet är så är du inte Kristus om du inte kallas för Messias. Är det inte absurda och löjliga synpunkter? Jag frågar er igen: Är det inte extremt lätt för er att begå de första fariséernas misstag, med tanke på att ni inte har den ringaste förståelse av Jesus? Kan du urskilja sanningens väg? Kan du uppriktigt garantera att du inte kommer att motsätta dig Kristus? Har du förmåga att följa den Helige Andes verk? Om du inte vet om du kommer att motsätta dig Kristus så säger jag att du redan lever på dödens rand. De som inte kände Messias kunde alla motsätta sig Jesus, avvisa Jesus och baktala honom. Människor som inte förstår Jesus kan alla förneka honom och skymfa honom. Dessutom kan de se Jesu återkomst som Satans bedrägeri och fler människor ska fördöma Jesus som har återvänt till köttet. Blir ni inte rädda av allt det här? Det ni möter ska vara en hädelse av den Helige Ande, ödeläggelse av den Helige Andes ord till kyrkorna och avvisandet av allt som uttrycks av Jesus. Vad kan ni vinna från Jesus om ni är så förvirrade? Hur kan ni förstå Jesu verk när han återvänder till köttet på ett vitt moln, om ni envist vägrar inse era fel? Jag säger följande: Människor som inte accepterar sanningen utan blint väntar på Jesu ankomst på vita moln kommer säkert att häda den Helige Ande och de är den kategori som ska förgöras. Ni vill bara ha Jesu nåd och bara njuta av den lycksaliga himmelska världen men har aldrig hörsammat de ord som Jesus har talat och aldrig tagit emot den sanning som uttrycks av Jesus när han återvänder till köttet. Vad kommer ni att lyfta fram i utbyte mot Jesu återkomst på ett vitt moln? Är det er uppriktighet med vilken ni gång på gång begår synder och sedan bekänner dem, om och om igen? Vad kommer ni att erbjuda som offer till Jesus som återvänder på ett vitt moln? Är det åren av arbete som ni berömmer er av? Vad kommer ni att lyfta fram för att få den Jesus som återvänt att lita på er? Är det er arroganta natur som inte hörsammar någon sanning?

Er lojalitet är bara ord, er kunskap är endast intellektuell och begreppsmässig, ert arbete sker i syfte att vinna himlens välsignelser, så hurdan må er tro då vara? Än idag vägrar ni fortfarande lyssna till varje enskilt ord av sanning. Ni vet inte vad Gud är, ni vet inte vad Kristus är, ni vet inte hur ni ska vörda Jehova, ni vet inte hur ni ska träda in i den Helige Andes verk och ni vet inte hur ni ska skilja mellan verket av Gud själv och människans bedrägerier. Du vet bara att fördöma varje sant ord som uttalas av Gud som inte överensstämmer med dina tankar. Var finns din ödmjukhet? Var finns din lydnad? Var finns din lojalitet? Var finns din önskan att söka sanningen? Var finns din vördnad till Gud? Jag säger er att de som tror på Gud på grund av tecknen säkert är den kategori som ska drabbas av förstörelse. De som är oförmögna att acceptera orden från Jesus som har återvänt till köttet är säkert helvetets avkommor, ärkeängelns ättlingar, den kategori som ska bli föremål för evig förstörelse. Många kanske inte bryr sig om vad jag säger, men jag vill ändå säga till alla så kallade helgon som följer Jesus att när ni med egna ögon ser Jesus stiga ner från himlen på ett vitt moln kommer det att vara det offentliga framträdandet av rättfärdighetens sol. Det kanske ska komma en tid av stark upprymdhet för dig, men då ska du veta att den tid då du bevittnar hur Jesus stiger ner från himlen också är den tid när du går ner till helvetet för att bli straffad. Det kommer att vara slutet på Guds förvaltningsplan och det är då Gud kommer att belöna de goda och straffa de onda. För Guds dom kommer att ha upphört innan människan ser tecken, då sanningens uttryck är allt som finns. De som accepterar sanningen och inte söker tecken och följaktligen har blivit renade ska ha kommit tillbaka inför Guds tron och låtit sig omfamnas av Skaparen. Endast de som framhärdar i tron att ”den Jesus som inte rider på ett vitt moln är en falsk Kristus” ska bli föremål för evig bestraffning, för de tror bara på den Jesus som visar tecken men erkänner inte den Jesus som förkunnar allvarlig dom och kungör livets sanna väg. Och därmed kan det bara vara så att Jesus tar itu med dem när han öppet återvänder på ett vitt moln. De är för envisa, för självsäkra, för arroganta. Hur kan sådana vanartade personer belönas av Jesus? Jesu återkomst är en stor frälsning för dem som har förmåga att acceptera sanningen, men för dem som är oförmögna att acceptera sanningen är den ett tecken på fördömelse. Ni ska söka er egen väg och inte häda den Helige Ande och förkasta sanningen. Ni ska inte vara okunniga och arroganta utan sådana som följer den Helige Andes ledning och längtar efter och söker sanningen; endast på det sättet kommer ni att dra nytta. Jag råder er att vandra på Gudstrons väg med omsorg. Dra inga förhastade slutsatser; och var inte heller flyktiga och tanklösa i er tro på Gud. Ni ska veta att de som tror på Gud åtminstone ska vara ödmjuka och vördnadsfulla. De som har hört sanningen och ändå rynkar på näsan åt den är dåraktiga och okunniga. De som har hört sanningen och ändå sorglöst drar förhastade slutsatser eller fördömer den är överöst med arrogans. Ingen som tror på Jesus är kvalificerad att förbanna eller fördöma andra. Ni ska alla vara personer som är rationella och accepterar sanningen. Kanske tror du, efter att ha hört sanningens väg och läst livets ord, att bara ett av 10 000 av dessa ord stämmer överens med dina övertygelser och Bibeln och då bör du fortsätta söka i det tiotusende ordet av dessa. Jag råder dig ändå att vara ödmjuk, att inte vara för självsäker och inte upphöja dig själv för mycket. Om du har en så ringa vördnad för Gud i ditt hjärta kommer du att vinna större upplysning. Om du ingående granskar och upprepade gånger begrundar dessa ord ska du förstå om de är sanningen eller inte, och om de är liv eller inte. Kanske kommer vissa människor blint att fördöma dessa ord efter bara att ha läst några få meningar och säga: ”Det här är inget annat än någon slags upplysning från den Helige Ande” eller ”Det här är en falsk Kristus som har kommit för att bedra människor”. De som säger sådana saker är förblindade av okunskap! Du förstår för lite av Guds verk och visdom och jag råder dig att börja om från början! Ni får inte blint fördöma de ord som uttalas av Gud på grund av framträdandet av några falska Kristusfigurer i de sista dagarna, och ni får inte bli sådana som hädar den Helige Ande för att ni fruktar bedrägeri. Skulle inte det vara mycket beklagligt? Om du efter omfattande granskning fortfarande tror att dessa ord inte är sanningen, inte är vägen, inte är uttryckta av Gud, ska du slutligen bli straffad och utan välsignelser. Om du inte kan acceptera en sådan sanning som framförs så enkelt och så tydligt, är du då inte olämplig för Guds frälsning? Är du inte någon som inte är lycklig nog att komma tillbaka inför Guds tron? Fundera över det! Var inte obetänksam och impulsiv och behandla inte tron på Gud som en lek. Tänk för ditt slutmåls skull, för dina framtidsutsikters skull, för ditt livs skull och ta dig själv på allvar. Kan du acceptera dessa ord?

Föregående: Gud och människan ska träda in i vila tillsammans

Nästa: De som är oförenliga med Kristus är garanterat motståndare till Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger