Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Att reda ut andlig förvirring

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Vad är den sanna betydelsen av Matteusevangeliet 24:36 ”Men om den dagen och den timmen vet ingen något”?

De fyra blodmånarna har visat sig, och katastrofer som jordbävningar, svält och epidemier blir allt vanligare. Profetiorna om Herrens återkomst har i stort sett gått i uppfyllelse och en del har vittnat öppet på nätet om att han redan har kommit. Somliga bröder och systrar är förbryllade eftersom det står tydligt skrivet i Bibeln: ”Men om den dagen och den timmen vet ingen något, varken himlens änglar eller Sonen, ingen utom Fadern själv.” (Matteus 24:36) Hur kan de veta att Herren har återvänt? Har han verkligen kommit tillbaka? Vad ska vi göra för att kunna välkomna honom? Låt oss samlas kring just den här frågan.

”Men om den dagen och den timmen vet ingen något” – Vad betyder det?

Baserat på den här bibelversen: ”Men om den dagen och den timmen vet ingen något”, tror vissa bröder och systrar att ingen kommer att veta när Herren återvänder. Det är därför ingen av dem sätter tilltro till eller bryr sig om påståenden från människor som sprider nyheter om Herrens återkomst. Är det här verkligen en korrekt förståelse eller inte? Är det i linje med Herrens vilja? Herren Jesus profeterade en gång: ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom.” (Matteus 25:6) ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” (Upp 3:20) Av de här skriftraderna ser vi att när Herren återvänder i de sista dagarna, kommer han att knacka på vår dörr med sina ord, och till och med få oss att komma ut och hälsa honom med ett mänskligt rop att ”brudgummen kommer”. Eftersom det finns människor som ropar ut nyheten om Herrens återkomst, så visar det att när han har kommit, då kommer han säkert att låta människor veta. Att tolka orden ”Men om den dagen och den timmen vet ingen något” som att ingen kommer att känna till Herrens ankomst efter att den ägt rum är helt klart fullkomligt fel.

Exakt hur ska vi då tolka det här skriftstället? Vi kan länka samman dessa verser: ”Lär er nu av en liknelse om fikonträdet. När dess kvistar börjar få sav och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni veta att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag er: Detta släkte ska inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Men om den dagen och den timmen vet ingen något, varken himlens änglar eller Sonen, ingen utom Fadern själv” (Matteus 24:32–36). ”Därför ska också ni vara redo, för Människosonen kommer vid en tid ni inte väntar er” (Matteus 24: 44). Och Uppenbarelseboken 3:3 säger: ”Om du inte håller dig vaken, skall jag komma över dig som en tjuv, och du skall inte veta vid vilken tid jag kommer över dig.” Dessa stycken använder tecken på Herrens återkomst för att berätta för oss. De nämner att ”Människosonen kommer” och ”såsom en tjuv”. ”Människosonen” syftar verkligen på Gud inkarnerad; den andliga kroppen kan inte kallas Människosonen. Endast någon som Herren Jesus – Guds Ande klädd i kött, som har kommit bland människorna för att verka praktiskt och som besitter normal mänsklighet – kan kallas Människosonen. ”Såsom en tjuv” betyder att komma förstulet och i hemlighet. Av detta är det uppenbart att Herrens återkomst sker genom att han stiger ner i hemlighet i köttet som Människosonen. Eftersom han stiger ner i hemlighet kommer vi inte att se honom med lätthet, för den dag och den timme då Gud framträder inkarnerad i köttet är okänd för alla. ”Men om den dagen och den timmen vet ingen något” betyder alltså att ingen vet den exakta tiden för Herrens återkomst. Men när han väl har anlänt för att tala och verkar kommer det definitivt att finnas människor som vet om det, och det är då vi ska vakna. När vi hör människor sprida evangeliet om Herrens återkomst ska vi söka eller undersöka; först då kan vi välkomna Herren och dela måltid med honom. Men just nu är vi inte bara sovande, utan vi varken söker eller utreder när vi hör andra sprida nyheten om Herrens återkomst. Har vi då inte missförstått Herrens vilja? Låt oss läsa ytterligare ett par stycken av Guds ord så att vi får en förståelse av dessa skriftstycken.

Allsmäktige Gud har sagt: ”Utan att mänsklighetens massor märkte någonting kom Gud i gryningen till jorden och började sitt liv i köttet. Människor var omedvetna om att denna stund kom. Kanske sov de djupt allesamman; kanske väntade många som höll sig vakna och vakade, och kanske bad många tyst till Gud i himlen. Men bland alla dessa människor var det inte en enda som visste att Gud redan kommit till jorden.” (”Verk och inträde (4)” i ”Ordet framträder i köttet”). ”I början, när Jesus ännu inte utfört sin verksamhet officiellt, deltog också han – liksom lärjungarna som följde honom – ibland i sammankomster och sjöng psalmer, lovprisade och läste Gamla testamentet i templet. Efter att han hade blivit döpt och reste sig upp, sänkte sig Anden officiellt ned över honom och började verka, uppenbarade hans identitet och den verksamhet han skulle bedriva. Dessförinnan kände ingen till hans identitet, och förutom Maria visste inte ens Johannes vem han var. Jesus var tjugonio år när han döptes. När dopet var över öppnades himlen och en röst sade: ’Detta är min älskade Son, i vilken jag har stor glädje.’ Så snart Jesus hade blivit döpt började den helige Ande vittna om honom på detta sätt. Innan han döptes vid tjugonio års ålder hade han levt som en vanlig person, ätit när han skulle äta, sovit och klätt sig normalt, och inget hos honom hade skiljt sig från andra människor. Det gällde förstås bara för människans köttsliga ögon. … Bibeln redogör inte för vad han gjorde innan han blev döpt eftersom han inte utförde detta verk innan han blev döpt. Han var bara en vanlig människa och representerade en vanlig människa; innan Jesus inledde sin verksamhet skilde han sig inte från vanliga människor, och andra kunde inte se något annorlunda hos honom. Det var först när Jesus nått tjugonio års ålder som han visste att han hade kommit för att fullborda ett stadium i Guds verk; dessförinnan hade han själv inte vetat det, för det verk som Gud utförde var inte övernaturligt.” (”Om beteckningar och identitet” i ”Ordet framträder i köttet”).

Vi kan se av Allsmäktige Guds ord att ingen vet när Gud stiger ned på jorden som inkarnerat kött; inte ens Människosonen vet. Endast Anden i himlen vet detta. Men när Gud börjar utföra sitt verk vittnar den helige Ande om den inkarnerade Gudens verk och använder sedan Guds följare till att sprida evangeliet; människor får sedan successivt kännedom om det. Det är precis som när Jehova Gud i begynnelsen använde en profet för att förutsäga Messias ankomst, men angående när eller var Messias skulle anlända så var det bara Jehova Gud som visste det. När Herren Jesus återvände i köttet för att verka visste inte ens han själv först att han var Messias, att han hade kommit för att utföra återlösningsverket. Han levde ett normalt liv som en vanlig människa. Andra människor visste inte heller att Herren Jesus var Kristus, den inkarnerade Guden själv. Efter det att Herren Jesus döpts började den helige Ande vittna om honom och Herren Jesus började tala om vägen för människans omvändelse, visa Guds tecken och under, bota sjuka och driva ut onda andar. En del människor kom successivt att inse att Herren Jesus var Messias. De som först tog emot Herren Jesu återlösningsverk, såsom Petrus och Johannes, började sedan färdas vida omkring och sprida Herrens evangelium. Herrens frälsning blev på så sätt känd för allt fler människor, och detta har förts vidare genom tidsåldrarna fram till våra dagar. Nu finns det troende i alla världens delar.

Herren Jesus gjorde också dessa förutsägelser om de sista dagarna: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13). ”Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen” (Joh 12:48) Och Bibeln dokumenterar: ”Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning” (Joh 17:17) ”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus” (1 Petr 4:17). När Herren återvänder uttrycker han sanningar, som är talrikare och mer upphöjda än de i nådens tidsålder, allt i enlighet med vår mognad,. Han dömer och renar oss med sina ord så att vi kan bryta oss fria från syndens bojor och på så sätt rentvås och förvandlas. Så när Herren återvänder i de sista dagarna för att framträda och verka, då finns det med säkerhet några som hör Guds röst och accepterar hans verk och sedan reser till världens fyra hörn för att sprida de goda nyheterna om Herrens återkomst. Det är likadant som när vi först kom till tro på Herren; vi tog inte emot det förrän vi hört andra sprida korsfästelsens evangelium. Så som det står skrivet i Bibeln: ”Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.” (Rom. 10:17)

När vi hör nyheten om Herrens återkomst får vi därför absolut inte blint förkasta det; vi ska söka med öppet sinne, fråga dem som sprider evangeliet vad Herren har uträttat för verk sedan han återvände och vilka ord han har yttrat. Om deras vittnesbörd stämmer med Herrens profetior är det ett bevis för att han verkligen har återvänt för att framträda och verka, och genom att vi accepterar det och underkastar oss kommer vi att välkomna Herren. Allsmäktige Gud säger: ”[E]ftersom vi söker efter Guds fotspår måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Gud uttalar nya ord, där finns Guds röst, och där Guds fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet. När ni har sökt efter Guds fotspår har ni ignorerat orden: ’Gud är sanningen, vägen och livet.’ Och därför tror många människor inte att de har funnit Guds fotspår när de tar emot sanningen, och ännu mindre erkänner de Guds framträdande. Vilket allvarligt misstag!” (”Guds framträdande har inlett en ny tidsålder” i ”Ordet framträder i köttet”).

I hela världen är det bara Allsmäktige Guds Kyrka som öppet vittnar om att Herren har återvänt – det vill säga att de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud, har uttryckt många sanningar och utfört arbetet med att döma och rena människor. De allra flesta av Allsmäktige Guds uttalanden finns nedtecknade i boken ”Ordet framträder i köttet”. Guds ord har klargjort varje aspekt av sanningen. De talar mycket tydligt om hemligheterna med Guds inkarnationer, Bibelns inre sanningar, syftet med Guds sextusenåriga förvaltningsplan för mänskligheten, skillnaderna mellan hans verk och människans verk, samt om hur Gud dömer och renar människor, hur människor skall lära känna Gud, hur Gud bestämmer fastställer varje människas resultat och slutmål och så vidare. Alla dessa sanningar är relaterade till Guds eget verk; de är alla hemligheter som tydligt visar oss vägen till frälsning. Vi bör engagera oss i att försöka se om detta verkligen är den helige Ande som talar till kyrkorna, och om det verkligen är de sista dagarnas Gud som utför sitt domsverk med början i sitt hus. Det är så här vi kan verifiera om Allsmäktige Gud verkligen är den återkomne Herren Jesus eller inte. Jag tror att så länge vi har en strävan att söka kommer Gud att leda oss till att välkomna Herrens återkomst! För det är som Herren Jesus sade: ”Saliga är de som är fattiga i anden, ty himmelriket är deras” (Matteus. 5:3).

Föregående:Vad är omvändelse? Hur kan vi verkligen omvända oss?

Nästa:Kan vi välkomna Herren om vi blint skyddar oss mot falska profeter och falska kristusgestalter?

Relaterat innehåll